CYSWLLT-CADWRAETH CYMRU – BUSNES CYMDEITHASOL SY’N GWARCHOD EIN TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL

Mae Cyswllt yn fusnes cymdeithasol i helpu i warchod ein treftadaeth ddiwylliannol ond hefyd y cadwraethwyr medrus, arbenigol sy’n gweithio yn y sector. Effeithiodd Covid ar bawb, ond mae Cyswllt wedi dod i’r amlwg i ddod â chadwraeth a chymuned ynghyd. Bellach mae rhwydwaith cymorth i helpu busnesau cadwraeth bach i ddod yn fwy gwydn trwy gydweithio a rhannu adnoddau.

                                                                 —————————

Ffurfiwyd Cyswllt i helpu cadwraethwyr i ailymddangos ar ôl effeithiau ariannol enbyd Covid-19.

Mae cadwraeth yn golygu gofalu am gasgliadau gwerthfawr mewn cartrefi, amgueddfeydd neu dai preifat.

Mae dod yn gadwraethwr yn gofyn am gymwysterau, sgil, hyfforddiant a llawer o brofiad.

Ein nod yw dod â chadwraethwyr ynghyd i weithio, rhannu gwybodaeth, sgiliau a chwmnïaeth.

Mae ein haelodau yn gadwraethwyr achrededig, yn weithwyr proffesiynol sy’n dod i’r amlwg ac yn dychwelyd sy’n gweithio’n bennaf yng Nghymru.

Rydym yn arbenigo ym mhob maes cadwraeth dreftadaeth (Cwestiynau Cyffredin)

Rydym yn darparu pob lefel o wasanaethau cadwraeth ledled y DU ac mae gennym restr gynyddol o gleientiaid

Rydym yn annog ein haelodau i ddilyn llwybr Icons PACR trwy ddarparu cymorth a mentora.

Mae unrhyw elw a wneir yn cael ei ail-fuddsoddi yn ein cymunedau treftadaeth.

YR HYN A WNAWN

Mewn un flwyddyn, fe wnaethom lwyddo i helpu i oresgyn yr ergyd ariannol enbyd a wynebodd cadwraethwyr sy’n gweithio yn y sector treftadaeth yn ystod y cyfnod clo. Fel gweithwyr llawrydd, nid oeddem yn gallu derbyn ffyrlo ac roedd y profiad o golli miloedd o bunnoedd o waith bron dros nos yn dangos pwysigrwydd dod yn fwy gwydn ac addasadwy i’r hinsawdd ariannol newidiol.

Fel sefydliad sydd â chyfoeth enfawr o wybodaeth ac arbenigedd, gallwn gydweithio i wneud cais am dendrau a chynigion, a gweithio ar brosiectau mwy o faint, nad ydynt yn hawdd eu cyflawni ar ein pen ein hunain. Fel hyn rydym yn rhannu’r arian, y sgiliau a’r wybodaeth a gallwn gynnig rhagor o leoliadau a chyfleoedd mentora i fyfyrwyr, gweithwyr proffesiynol sy’n dod i’r amlwg a rhai sy’n dychwelyd.

Fel sefydliad sy’n seiliedig ar aelodaeth, gallwn fod yn hyblyg, yn adweithiol ac yn ymatebol i geisiadau gan unrhyw ddisgyblaeth.

Gall Cyswllt eich helpu i ofalu am eich casgliadau ac atal difrod rhag digwydd. Rydym yn cynnig hyfforddiant a digwyddiadau fel arddangos sut i achub casgliadau ar ôl digwyddiad, er enghraifft pibell wedi byrstio neu lifogydd sy’n achosi difrod dŵr.

Mae gennym ni swyddfeydd yn ogystal â stiwdios a mannau hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr a myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda chadwraethwyr practis preifat.

YR HYN RYDYM WEDI EI GYFLAWNI YN EIN BLWYDDYN GYNTAF

Rydym wedi darparu cyngor cadwraeth i gasglwyr a sefydliadau preifat; cynnal adolygiadau, archwiliadau ac asesiadau o gasgliadau; cynnal arolygon adeilad, gwneud diagnosis o broblemau mynediad dŵr a’r pryderon twf llwydni peryglus dilynol ac wedi cwblhau triniaethau cadwraeth.

Rydym wedi gweithio gydag Adran Ddiwylliant Llywodraeth Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Heritage England, Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, DigVentures, Windfall Productions, Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli, Amgueddfa Stroud, Prifysgol Caerdydd, Cyngor Sir Gâr, Prifysgol Aberystwyth a chasglwyr preifat.

Rydym wedi contractio 15 o unigolion ac wedi cynnig lleoliadau gwaith i 3 myfyriwr Prifysgol. Rydym hefyd yn helpu cadwraethwyr anachrededig i ddatblygu eu profiad a’u portffolios tuag at gwblhau’r llwybr achredu Icon.

Ar hyn o bryd rydym yn darparu cyngor am ddim a chadwraeth adferol i ddwy ymddiriedolaeth gymunedol yng Nghymru.

BETH RYDYN NI’N DYMUNO EI WNEUD

Rydyn ni’n dymuno tyfu ein haelodaeth, darparu prosiectau cydweithredol diddorol ar gyfer cadwraethwyr a myfyrwyr ar leoliad, ac estyn allan i grwpiau cymunedol i ddarparu mwy o gynigion o gadwraeth, cyngor a hyfforddiant yn rhad ac am ddim ar sut i ofalu am eiddo gwerthfawr.

ALLWCH CHI GYMRYD RHAN?

GALLWCH!

Rydym yn awyddus i ymgysylltu â’n cymunedau a helpu i gadw’r casgliadau sy’n bwysig i chi. Os hoffech ddod yn aelod, gallwn ddarparu hyfforddiant a chyngor ar
bob agwedd o gadwraeth. Os ydych chi’n fyfyriwr yn astudio cadwraeth sy’n chwilio am leoliadau yng Nghymru, mae croeso i chi gysylltu â ni.

ALLWCH CHI FOD YN AELOD?

GALLWCH!

Mae gennym ddwy haen o aelodaeth:

+ AELODAU CEFNOGOL

++ AELODAU GWEITHREDOL

Ewch i’n tudalen i ymaelodi a dod yn rhan o Cyswllt.

MAE CROESO I BAWB YMA

Ein nod yw bod yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac rydym yn benderfynol o sicrhau nad oes yr un ymgeisydd na chyflogai yn derbyn triniaeth sy’n llai ffafriol oherwydd eu rhywedd, oedran, anabledd, crefydd, cred, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, hil, neu rai sy’n cael eu rhoi dan anfantais gan amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau.

GALLWCH HELPU HEFYD TRWY

Ein cefnogi ni trwy EasyFundraising – mae siopa am eich hoff bethau’n ein helpu ninnau hefyd!

Hoffwch ni a’n dilyn ar:

EIN NODAU

GWARCHOD TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL CYMRU

CYSYLLTU CADWRAETH DRWY GYMRU GYFAN

SICRHAU BOD POBL BROFFESIYNOL YN GALLU GOROESI A FFYNNU

GWEITHIO MEWN TÎM A CHEFNOGI GWEITHWYR UNIGOL

CEFNOGI GWEITHWYR PROFFESIYNOL ADDAWOL

GWEITHIO GYDA CHYMUNEDAU

CYNNAL ECONOMI CYMRU

CYFLWYNO AELOD